Zadanie

Ešte jeden poprosím!

Počet bodov: 35

Každé dieťa má rado zmrzlinu. Výnimkou nie je ani Merlin, ktorý rovnako ako každý deň obdivuje výklad zmrzlinárstva a rozmýšľa, aké by bolo dať si tak jeden kopček. Ako takto už dlhšie túto zmrzlináreň pozoruje, všimol si takú zaujímavú vec. Vždy majú k dispozícií len nejaký súvislý úsek príchutí z ich veľkého sortimentu. Teraz rozmýšľa nad tým, akú najlepšiu zmrzlinu by si mohol dať, keď už niekoho konečne prehovorí, nech mu nejakú kúpi.

Úloha

Je známy zoznam \(n\) druhov zmrzlín, ktoré budú v zmrzlinárni k dispozícií. Pre každú zmrzlinu Merlin vie, aká je preňho jej chutnosť. V jeden deň majú v zmrzlinárni na výber nejaký súvislý úsek \(k\) príchutí zmrzlín zo zoznamu. Merlin si z nich ale môže vybrať len jednu. Pre každý možný súvislí úsek dĺžky \(k\) zistite, akú najchutnejšiu zmrzlinu si Merlin môže vybrať.

Vstup a Výstup

Prvý riadok obsahuje čísla \(n\) a \(k\) (\(1 \leq n,k \leq 10^5\)), označujúce počet druhov zmrzlín a dĺžku úseku, ktorý je každý deň na výber. Nasleduje \(n\) čísel \(a_i\) (\(1 \leq a_i \leq 10^9\)), označujúce chutnosť zmrzliny na indexe \(i\). Na jeden riadok vypíšte \(n-k+1\) čísel, kde \(i\)-te z nich je najchutnejšia zmrzlina, ktorá sa dá kúpiť, ak sa v zmrzlinárni predávajú príchute od indexu \(i\) po \(i + k - 1\) vrátane.

Príklad

Input:

5 3
5 1 2 2 4

Output:

5 2 4

V prvej možnosti je sú na výber príchute s chutnosťami 5, 1 a 2, teda najlepšie je zobrať príchuť s chutnosťou 5. Druhá možnosť je, že na výber budú príchute s chutnosťou 1, 2 a 2, teda najlešia príchuť má chutnosť 2. No a v poslednom prípade sú na výber príchute s chutnosťou 2, 2 a 4, teda najchutnejšia je posledná príchuť.

Input:

7 3
5 5 2 3 1 1 1

Output:

5 5 3 3 1
Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.