Zadanie

Bača

Počet bodov: 15

Úloha

Bača je prvý hospodár, hlavný pastier oviec, gazda na salaši [1]. Jeho úlohou je organizovať pastierske práce a vyrábať produkty z ovčieho syra.

Jedného dňa bača spozoroval medzi svojimi ovcami aj zopár cudzích. Tie sa vyznačovali tým, že boli očíslované číslami 1 až 9. Čísla na cudzích ovciach neboli nutne navzájom rôzne. Bača sa rozhodol, že tieto ovce odcudzí.

Aby nikto nezbadal, že sa volajú ináč ako jeho, premenuje ich. Bača však nemá veľmi čas, preto nechce vymýšľať pre každú ovcu iné meno. Povedal si, že maximum, čo stíha, je vymyslieť 9 mien. Chce, aby prvé meno dostali všetky ovce s číslom 1, druhé meno ovce s číslom 2, až deviate meno ovce s číslom 9. Ovce, ktoré už odzačiatku boli jeho, premenovávať nechce. Premenujte ovce podľa bačovych požiadaviek!

Vstup a Výstup

Prvý riadok obsahuje čísla \(r\) a \(c\), označujúce počet riadkov a stĺpcov do ktorých sú ovce zoradené. Platí \(1 \leq r, c \leq 2\,000\).

Na druhom riadku je 9 znakov malej anglickej abecedy oddelených medzerami. Prvý z týchto znakov hovorí, aké meno sa bača rozhodol dať ovciam s číslom 1. Druhý je pre ovce s číslom 2 atď.

Nasleduje \(r\) riadkov po \(c\) znakoch. Ako \(z_{i,j}\) označíme \(j\)-ty znak v \(i\)-tom riadku. Znak \(z_{i,j}\) označuje aktuálne meno ovce, ktorá stojí v riadku \(i\) a stĺpci \(j\).

Na výstup vypíšte \(r\) riadkov, v každom z nich \(c\) znakov. Znak v \(i\)-tom riadku a \(j\)-tom stĺpci bude meno ovce po ukončení premenovávacieho procesu.

Obmedzenia

Je 5 sád vstupov. V jednotlivých sadách naviac platia nasledovné obmedzenia:

Sada 1 2 3 4 5
\(1 \leq r,\ c \leq\) \(10\) \(100\) \(500\) \(1\,000\) \(2\,000\)

Príklad

Input:

4 4
z e n i t j e o k
3234
58..
.523
.983

Output:

neni
to..
.ten
.kon
Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.