Zadanie

Kokos, nech už je po conteste

Počet bodov: 80, časový limit: 5000ms

Máme zadaných \(n\) bodov v rovine. Spočítajte koľko existuje rôznych štvorcov, ktoré majú všetky 4 vrcholy v zadaných bodoch a ich strany sú paralelné s osami \(x\) a \(y\). Štvorce sú rôzne ak aspoň jeden vrchol majú rôzny.

Vstup a výstup

V prvom riadku je číslo \(n\) – počet bodov v rovine. V (\(i+1\)). riadku sú medzerou oddelené \(2\) čísla \(x_i\) a \(y_i\). Sú to súradnice \(i\) – teho bodu v rovine. Môžte predpokladať, že všetky zadané body sú rôzne (teda každé 2 body sa líšia aspoň v jednej súradnici).

Na výstup vypíšte jedno číslo a to počet štvorcov s vrcholmi v daných bodoch, ktoré majú všetky strany paralelné so súradnicovími osami.

Vo všetkých vstupoch platí \(1\leq n\leq 100\,000\) a \(-10^6\leq x_i, y_i\leq 10^6\)

Príklady

Input:

4
0 0
5 5
0 5
5 0

Output:

1

Presne zadané 4 body tvoria štvorec.

Input:

4
0 0
1 1
1 -1
2 0

Output:

0

Tu sa štvorec síce nachádza, nemá však strany paralelné s osami.

Input:

11
2 2
3 3
2 3
3 2
6 5
6 2
3 5
2 4
4 4
4 2
6 4

Output:

4
Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.